Política de privacitat

La present política de privacitat constitueix el marc jurídic que regula l'ús dels llocs web www.lamuntada.cat i www.5quarteres.cat. La present política de privacitat en concret regula l'ús i el tractament que La Muntada-5 quarteres, dona a les vostres dades de caràcter Personal com a usuari dels llocs web, ja que en accedir a les pàgines web passeu a tenir la condició d'usuari d'aquestes.

El present lloc web és és titularitat de La Muntada-5 Quarteres, de la que n’és gestor Adrià Garriga Fonolleda, amb DNI 34761101 M i domicili a la Muntada, s/n, Vall d’Horta, Sant Llorenç Savall (08212) Barcelona. 

Al lloc web trobareu a la vostra disposició la present política de privacitat en català perquè la pogueu consultar, arxivar o imprimir en qualsevol moment. És possible que variï amb el temps com a conseqüència de canvis al lloc web, novetats legislatives, o jurisprudencials o perquè sorgeixin criteris nous a l'Agència Espanyola de Protecció de dades o a la nova normativa europea que ens obligui a fer futures modificacions. Per això, la Muntada-5 Quarteres, es reserva el dret a modificar la present política de privacitat i recomana llegir-la detingudament sempre que s'accedeixi al lloc web.

Confidencialitat

La muntada cinc quart eres es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter Personal i el deure de guardar les de forma confidencial i adoptar les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Seguretat de les dades

La Muntada-5 Quarteres, garanteix l'adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari, en particular les estipulades en el RGDP (Reglament General de Protecció de Dades -UE 2016/679, de 27 d’abril). Que ha ampliat l’abast de la llei orgànica 15 /1999 ,de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD)  i el Seu Reglament de desplegament RD 1720 / 2007.

Protecció de dades de caràcter personal 

Les dades personals facilitades voluntàriament seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i especificacions contingudes en el reglament vigent, i es recolliran en un fitxer degudament inscrit a l'agència de protecció de dades, el responsable del qual és Adrià Garriga Fonolleda amb DNI 34761101M i la finalitat del qual és la gestió dels usuaris i subscriptors, així com la venda de la línia de productes de la Muntada-5 Quarteres i la resolució de consultes. 

La base legal pel tractament de dades és el consentiment del subscriptor. Tractem les dades personals dels inscrits amb la finalitat exclusiva d'enviar-los la nostra informació d'activitats diverses. Tractem les dades personals dels usuaris registrats i els subscriptors de pagament amb l'única finalitat de gestionar la seva vinculació amb La muntada-5 Quarteres,  el cobrament d'activitats i venda de vins i altres si s'escau,  l'organització d'activitats i campanyes i l'enviament de comunicacions informatives i comercials també via correu electrònic. 

Les dades personals no se cediran a tercers (a excepció d'obligació legal) i es conservaran durant el termini de sis anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i si s'escau durant 10, segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

L’usuari pot accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o,   si s'escau sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Podràs revocar el consentiment a l'enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la muntada@lamuntada.cat o 5quarteres@lamuntada.cat, o adreçant-te per correu ordinari al responsable del fitxer, Adrià Garriga,  ubicat a la Muntada, s/n, Vall d’Horta (08202) Sant Llorenç Savall (Barcelona),  en tots casos amb la referència: “protecció de dades”, a través d'un escrit signat a l'efecte i adjuntant còpia del seu DNI.

Informació sobre cookies 

La Muntada-5 quarteres utilitza galetes (cookies) en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació.

Una galeta és un fragment informació enviat des d'un servidor de pàgines web a un navegador que pot ser retornada pel navegador en posteriors accessos aquest servidor. Les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom i els cognoms de l'usuari. 

LSSICE

Així mateix, informem que no fem servir aquestes dades per enviar comunicacions socials per correu electrònic no sol·licitades o no autoritzades expressament i prèviament per l'interessat, segons el que estipula LSSICE.

Comunicacions

Per efectuar qualsevol notificació en relació amb el present contracte, la Muntada-5 Quarteres designa expressament com a domicili el que figura en el present text i l'usuari designa expressament com a domicili el que figura en el formulari de sol·licitud. per portar a terme la contractació, s'obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l'adreça de correu electrònic e-mail proporcionada per les comunicacions amb la Muntada, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent encara que no l'únic. En general l'usuari es compromet i obliga a tenir actualitzat de manera permanent les seves dades personals i de contacte; i de comunicar, de forma fefaent, qualsevol canvi. La falta de comunicació implica que es consideraran vàlides les notificacions efectuades en l'adreça que constava al  formulari. 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules 

Si qualsevol clàusula de la present política de privacitat i la política de cookies fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols a la dita disposició o part de la mateixa que resulti nul·la ho ineficaç, subsistint en tota la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, si resultés essencial a les presents condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupen, s'aplica la legislació Espanyola en tots els casos, a la qual es someten  expressament les parts. El mer fet  de l'autorització dels serveis d'aquest web pressuposa l'acceptació expressa de la dita acceptació de la jurisdicció Espanyola. 

Així mateix, i amb l'excepció del que s'expressa en el paràgraf següent, les parts que intervenen acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució o interpretació de les presents condicions o relacionat, o d'altres textos que pogués haver-hi al lloc web, es resoldran definitivament i prèvia mediació voluntària,  mitjançant sotmetiment el jutjats dels tribunals de Sabadell amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pugui resultar competent. 

El paràgraf anterior no s'apliquen cadascuna de les parts si un consumidor o usuari, segons la definició de la normativa de protecció dels consumidors i usuaris Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre,  el qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, en aquest cas i per un conflicte relacionat i emparat per llei s'aplicaria preferentment el lloc designat en dita legislació.